Regulamin

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy KWIETNIK prowadzony jest przez Black Owl Piotr Kowalczyk­ wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 120059109 , nr NIP 734299170
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

 1. Kupujący ­ – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu KWIETNIK czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedający – Black Owl Piotr Kowalczyk­, z siedzibą: Piłsudskiego 35, 33­-340 Stary Sącz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 120059109, nr NIP 734299170
 3. Sklep -­ sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem http://kwietnik.eu.

§3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Piłsudskiego 35, 33-­340 Stary Sącz
 2. Adres poczty elektronicznej: info@kwietnik.eu
 3. Numer telefonu: (48) 605­602­363
 4. Kupujący może porozumieć się z Sprzedającym za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2.  Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za produkt oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu (jeżeli jest wymagany).

§5 WARUNKI REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

I. Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są przez strony internetowe Sprzedającego za pomocą udostępnianego formularza zamówień.
 2. W zamówieniu dokonuje się:
  • wyboru zamawianych towarów;
  • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy (jeśli wymagany) i adresu, na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy);
  • wyboru sposobu płatności.
 3. Wszelkie dodatkowe sugestie Kupującego zawarte w części „Uwagi” formularza zamówienia są jedynie sugestią Kupującego np. co do parametrów zamówienia, nieobligatoryjną dla Sprzedającego.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności na konto Sprzedającego. O fakcie przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zostanie
  poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres email.

II. Płatność

 1. Ceny zamieszczone na stronach Sprzedającego są cenami brutto.
 2.  Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • przelew bankowy
  • płatność przy pomocy PayU
  • płatność przy pomocy PayPal
  • płatność za pobraniem
 3. Numer rachunku bankowego dla płatności przelewem w polskich złotych mBank : 76 1140 2004 0000 3402 7733 4215
 4. Numer rachunku bankowego dla płatności przelewem w euro mBank : 48 1140 2004 0000 3012 0657 7649

III. Dostawa

 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich wymienionych w formularzu zakupu.
 2. Czas dostawy, liczony jest od momentu zrealizowania zamówienia i wynosi:
  • firma kurierska ­ czas dostawy 1 – ­3 dni roboczych.
 3. Czas realizacji jest liczony w zależności od dostępności produktu na magazynie. W przypadku jeżeli produkt nie jest dostępny czas realizacji – wykonania produktu wynosi od 3 do 14 dni roboczych. Produkty dostępne na magazynie są wysyłane na następny dzień roboczy po złożeniu zamówienia. W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący zostanie o powyższym niezwłocznie powiadomiony drogą e-­mailową lub telefonicznie w celu potwierdzenia nowych parametrów zamówienia, np. terminu wysyłki lub składu zamówienia.
 4. Wyjątek stanowi okres świąteczny (Boże Narodzenie, Wielkanoc) – czas realizacji zamówień może wówczas ulec zmianie i/lub zostać wydłużony. W takim przypadku klienci sklepu  są o tym fakcie informowani i/lub na stronie sklepu pojawia się informacja o datach realizacji zamówień.
 5. Koszt dostawy ­ w przypadku przesyłek kurierskich – do rachunków doliczany jest koszt dostawy według aktualnych cenników spedytora, podanych w formularzu zamówienia.

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
  przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
  korzystając z danych Sprzedającego podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  • w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  • zwrot całej kwoty, zapłaconej za zakupione produkty, nastąpi wyłącznie przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
  • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
  nastąpi wcześniej.
  • Kupujący powinien odesłać towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
  poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  • Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  • Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenie używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia
  – zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Kupującego zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą na stronie Sprzedającego.

§7 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedającego.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Kupującego w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§8 DANE OSOBOWE

 1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedającego.
 2. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta
  z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument do pobrania tutaj.

#powieśsobiepaprotkę KWIETNIK ERNEST + DONICZKA -> 400 złotych :D Zamknij