K W I E T N I K

REGULAMIN SKLEPU

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Sklep internetowy KWIETNIK prowadzony jest przez GreenOwl Katarzyna Dobosz­-Jojczyk
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Gospodarki, nr REGON 123203819 , nr NIP 7342718129
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych
na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§2 DEFINICJE
1. Kupujący ­ Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach
sklepu KWIETNIK czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością
gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedający – GreenOwl Katarzyna Dobosz­Jojczyk, z siedzibą: Piłsudskiego 35, 33­340
Stary Sącz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 123203819, nr NIP 7342718129
3. Sklep ­ sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem http://kwietnik.eu.

§3 KONTAKT
1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Piłsudskiego 35, 33­340 Stary Sącz
2. Adres poczty elektronicznej: info@kwietnik.eu
3.Numer telefonu: (48) 605­602­363
4.Kupujący może porozumieć się z Sprzedającym za pośrednictwem adresów i danych
podanych w niniejszym paragrafie

§4 INFORMACJE WSTĘPNE
1 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(zawierają podatek VAT).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za produkt oraz koszt dostawy
wskazane na stronach Sklepu (jeżeli jest wymagany).
§5 WARUNKI REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU
I. Zamówienia
1.Zamówienia przyjmowane są przez strony internetowe Sprzedającego za pomocą
udostępnianego formularza zamówień.
2.W zamówieniu dokonuje się:
• wyboru zamawianych towarów;
• oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy (jeśli wymagany) i adresu,
na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy);
• wyboru sposobu płatności.
3.Wszelkie dodatkowe sugestie Kupującego zawarte w części „Uwagi” formularza
zamówienia są jedynie sugestią Kupującego np. co do parametrów zamówienia,
nieobligatoryjną dla Sprzedającego.
4.Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności
na konto Sprzedającego. O fakcie przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zostanie
poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres email.
II. Płatność
5.Zamieszczona na stronach Sprzedającego podane ceny są cenami brutto.
6. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
• przelew bankowy
• płatność za pobraniem
7. Numer rachunku bankowego dla płatności przelewem w Alior Bank Polska:
64 2490 0005 0000 4530 4354 6304
III. Dostawa
8. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem: Poczty Polskiej
lub poprzez firmę kurierską.
9. Czas dostawy, liczony jest od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji i wynosi:
• Poczta Polska ­ przesyłka priorytetowa, średni czas dostawy 2­3 dni;
• firma kurierska ­ czas dostawy 1­2 dni.
10.W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący
zostanie o powyższym niezwłocznie powiadomiony drogą e­mailową lub telefonicznie
w celu potwierdzenia nowych parametrów zamówienia, np. terminu wysyłki lub składu
zamówienia.
11.Koszt dostawy ­ w przypadku przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy
kurierskiej do rachunków doliczany jest koszt dostawy według aktualnych cenników spedytora.
§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący
wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować
Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
­ korzystając z danych Sprzedającego podanych w niniejszym regulaminie.
4.Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego
na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.Skutki odstąpienia od umowy:
• w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane
od Kupującego płatności (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego
sposobu dostarczenia towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni
od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu
prawa odstąpienia od umowy.
• zwrot całej kwoty, zapłaconej za zakupione produkty, nastąpi wyłącznie przelewem na
wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
• Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub
do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
• Kupujący powinien odesłać towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym
regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany,
jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
• Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
• Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zwrotu, a w szczególności
zwrócenie używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia
– zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Kupującego
zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane
przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą na
stronie Sprzedającego.
§7 REKLAMACJA I GWARANCJA
1.Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru Konsument ma
prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
regulaminie adresy Sprzedającego.
4.Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane
Kupującego składającego reklamację oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru.
5. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Kupującego w terminie 14 dni,
a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione
6.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany
w § 3 Regulaminu.
7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej,
a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
§8 DANE OSOBOWE
1.. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są
konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez
Sprzedającego.
2.Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych
i żądania poprawienia ich.
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta
z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego
zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia.
Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
3. Wzór formularza odstąpienia od umowy,
który może wykorzystać Konsument znajduje się w Regulaminie do pobrania.